Zespół Szkół
im. ks. Jana Twardowskiego
             w Stryjkach
 

historia szkoły


patron


hymn i sztandar szkoły


fotki szkoły


kadra


pracownicy obsługi


rada rodziców


samorząd szkolny


uczniowie


plan zajęć


archiwum wydarzeń


osiągnięcia


absolwenci


nasza okolica


webmasterzy


odeszli
 

Nadanie imienia szkole i przekazanie jej sztandaru.

SZKOŁA W STRYJKACH MA SZTAN- DAR I IMIĘ KS. JANA TWARDOW- SKIEGO - Sprawozdanie z uroczy- stości - Dnia 19 października 2007r. odbyła się wzniosła uroczystość przekazania przez władze Gminy Tłuszcz sztandaru Zespołowi Szkół w Stryjkach oraz nadania szkole imienia księdza Jana Twardowskie- go. O godzinie 10.00 ksiądz pro- boszcz parafii Postoliska Krzysztof Gołaś wraz księdzem dziekanem Władysławem Trojanowskim i księ- dzem Grzegorzem Kucharskim od- prawili Mszę Świętą, na której został poświęcony sztandar szkoły. Mszę uświetnił swym śpiewem Chór Miejski LUX MEA pod batutą Macieja Cegiel- skiego. Konferansjerkę poprowadziła pani vice dyrektor szkoły Mirosława Kur a przywitał wszystkich zgroma- dzonych i dziękował sponsorom tej uroczystości dyrektor szkoły pan Piotr Jurkowski.
Gościliśmy:
- wojewodę mazowieckiego pana Jacka Sasina,
- vice kuratora mazowieckiego ku- ratorium oświaty pana Jerzego Bertę,
- vice starostę powiatu woło- mińskiego pana Piotra Uściskiego,
- radnych powiatowych: panią Hannę Szyszkowską, pana Sławo- mira Klocka i pana Adama Milczarka,
- władze gminy Tłuszcz w osobach burmistrza pana Jana Krzysztofa Białka
i zastępcy burmistrza pana Tomasza Czamogórskiego, przewodniczącego Rady Gminy pana Krzysztofa Gajcego oraz radnych,
- pana Pawła Ołdaka dyrektora Centrum Kultury w Tłuszczu,
- wszystkich sołtysów z sołectw należących do obwodu naszej szkoły,
- dziekana Władysława Trojanowskiego proboszcza parafii w Tłuszczu,
- księży współpracujących ze szkołą i wspierających nasze działania;
Ks. Krzysztofa Gołasia - proboszcza parafii w Postoliskach,
Ks. Jerzego Chyłę - proboszcza parafii we Franciszkowie,
Ks. Józefa Rutkowskiego - proboszcza parafii w Sulejowie,
Ks. Aleksandra Smogorzewskiego - wieloletniego opiekuna duchowego naszej placówki oraz honorowego obywatela Tłuszcza,
Ks. Grzegorza Kucharskiego - proboszcza parafii w Miąsem.
Osoby związane ze szkołą:
- pana Andrzeja Oleksiaka - komendanta Policji w Tłuszczu,
- panią Jadwigę Gizińską- dyrektorkę Zespołu Obsługi Placówek Oświa- towych,
- panią Ewę Zarzecką- dyrektorkę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- panią Grażynę Roszczyk - głównego specjalistę do spraw oświaty,
- dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu - pana Waldemara Sitka,
- dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kielaka w Postoliskach - panią Elżbietę Gawrońską,
- dyrektora Zespołu Szkół w Jasienicy - panią Elżbietę Sobisiak,
- dyrektora Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem - panią Marię Suchocką,
- dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi - panią Hannę Szyszkowską,
- dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu - pana Władysława Krysika,
- dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach - panią Annę Góraj,
- dyrektora Samorządowego Przedszkola Baśniowa Kraina w Tłuszczu - panią Katarzynę Mirkowską.
Byłych dyrektorów naszej placówki:
- Andrzeja Oleksiaka,
- Stefana Mikiciuka,
A także byłych pracowników naszej szkoły.
Rodziców na czele z przewodniczącym Rady Rodziców Mirosławem Kurem. Gościliśmy przedstawicieli miejsco- wej prasy oraz osoby, które przy- były na naszą uroczystość. Występ uczniów naszej szkoły rozpoczęła Katarzyna Oleszczuk prezentując sylwetkę patrona - księdza Jana Twardowskiego. Następnie wystąpili najmłodsi uczniowie z klas I-III w tańcu narodowym - krakowiaku. Taniec został przyjęty głośnymi brawami. Na zakończenie młodzież przedstawiła montaż słowno-mu- zyczny będący wspomnieniem
o księdzu Janie Twardowskim przygotowany przez panią Annę Komudę i pana Adama Kura. Kulminacyjnym punktem uroczystości było odczytanie uchwały Rady Gminy Tłuszcz dotyczącej nadania imienia naszej szkole (akt fundacyjny wręczono na ręce dyrektora pana Piotra Jurkowskiego) i przekazanie sztandaru szkoły dyrektorowi, który wystąpił w asyście rodziców; pani Doroty Chojnackiej
i pana Mirosława Kura. Dyrektor pan Piotr Jurkowski zaprezentował wszystkim zgromadzonym sztandar a następnie przekazał go uczniom. W poczcie sztandarowym wystąpili uczniowie klasy III gimnazjum; Krzysztof Białek, Katarzyna Oleszczuk i Sylwia Piekut. Następnie wszyscy uczniowie naszej szkoły przystąpili do ślubowania.
Na sztandar ślubowali:
1. Kinga Białek - uczennica klasy IV SP,
2. Karolina Królik - uczennica klasy V SP,
3. Ilona Piotrowska - uczennica klasy VI SP,
4. Łukasz Krysik - uczeń klasy I G,
5. Mariusz Rosa - uczeń klasy II G,
6. Marta Rudnik - uczennica klasy III G.
Podziękowano sponsorom wręczając pamiątkowe dyplomy;
- całej Radzie Gminy Tłuszcz na czele z burmistrzem Janem Krzysztofem Białkiem,
- panom Januszowi Marczakowi i Markowi Przybyszowi z firmy „UNIGAZ",
- panu Andrzejowi Prokopowiczowi - prezesowi Spółdzielni Robót Budowlano-Drogowych,
- panu Kazimierzowi Banaszkowi właścicielowi firmy „AUTO-BAN SERWIS",
- panu Janowi Owczarskiemu właścicielowi marketu „SEMAFOR" oraz prezesowi koła łowieckiego „CZAJKA",
- paniom Hannie Kurek i Lidii Piotrowskiej - właścicielkom Super-Samu L&H
w Tłuszczu,
- panu Dariuszowi Laskowskiemu, właścicielowi Delikatesów w Tłuszczu,
- panu Januszowi Puławskiemu, właścicielowi firmy Puławski PPHU,
- panu Janowi Borczyńskiemu, właścicielowi firmy Trans-Bor,
- panu Sławomirowi Matakowi, właścicielowi Centrum Konferencyjne- Bankietowego Batory,
- panu Krzysztofowi Jaczewskiemu, właścicielowi firmy budowlanej, która zbudowała zarówno budynek szkoły jak i salę gimnastyczną,
- pani Małgorzacie Wierzbie, właścicielce sklepu spożywczego w Ołdakach.
Do uświetnienia uroczystości przy- czynili się:
- pan Tadeusz Sasin - prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłusz- czańskiej przygotowując wystawę 26 ekranów ze zdjęciami ks. Jana Twardowskiego,
- rodzice, mieszkańcy wiosek, które leżą w obwodzie naszej szkoły
a także sołtysi z tychże miejsco- wości, którzy rozprowadzali cegiełki,
- pan Adam Kur pożyczył i służył pomocą w nagłośnieniu imprezy,
- pani Grażyna Roszczyk udzielając wspaniałych rad i mądrych sugestii oraz koleżanki i koledzy z zaprzyjaź- nionych placówek oświatowych,
- nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły, którzy naprawdę nie szczędzili swoich sił i swojego czasu podczas prac przygotowawczych,
- uczniowie, którzy bardzo starali się, aby nasze święto przebiegło uroczyście.
    Po podziękowaniach zaproszeni goście przeszli, aby odsłonić i poświęcić tablicę pamiątkową znajdującą się przed wejściem do szkoły. Wojewoda
i dziekan odsłonili tablicę kamienną, a poświęcił ją proboszcz parafii Postoliska ksiądz Krzysztof Gołaś. Następnie dokonano otwarcia Kącika Patrona w bu- dynku szkolnym. Przecinali wstęgę: wojewoda, starosta, kurator i ksiądz Aleksander Smogorzewski. Istniała możliwość wpisania się do szkolnej kroniki. Gratulowano sprawnego poprowadzenia uroczystości. Na ręce dyrektora szkoły pana Piotra Jurkowskiego ksiądz dziekan i dyrektorzy placówek oświatowych wręczyli pamiątkowe książki z wypisanymi dedykacjami (ANEKS NR 3). Następnie zaproszono wszystkich gości na poczęstunek do małej sali gimnastycznej, w której wyświetlono prezentacje multimediamą o historii szkoły i wyborach patrona. Ta uroczystość na długo pozostanie w naszych sercach i w pamięci.


   


   


   


   


   


   


   
szablony